اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
جهنم علی احمدیانی 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ علی احمدیانی به نام جهنم

بچو بچو کوره نیتوام ای عشقه عشقد درده / ای عشقه و گشتی و بان قسیله آیمیل پسته

وخدا تو عاشق نید تو فقط توای خارم کی / هدفت چس آخری تو کارو بار خود کی

تو درو دای وگرده مه وتی هی ولاد مینم / وتی اگه خیون و پا بو دس نیکیشم و دینم

چه بیو چه بیو فال گردند چه بیو او همگه دینه / چجو خاود بی وختی تا شاهرگ بیم و باند

خوب بازی دای ای عشقمه دمت گرمه و مولا / حالی داشتم حال خوب بردیدمه او دنیا

دواره گرد عشقد پاکدم نکه نکه چه کی / چه منیه و سرم باری ایجوره تو تا کی

مالم رمان کفتم و هیوچ خنه زار ولم / فکرم درگیر کارم کتی لالم کردی و پاد

گرد دسیله خود درم بار غرق دریای عشق تونم / مه غصه ارام نمن چه کردی دردی ها ناو سر و سینم

برس و ای دردمه درم بار بس که دی هی کفرم در نار / مغزم دمه ناو درو دیوار چه کردی که مه پیرم درات

توام بچم و ای دنیا ولی دلم راضی نیه / فکر دالگ پیرم کم شیت بیم دیه شیت بیم دیه

چاو راسگم یه هایده کو مردم ایوشن یه شیت بیه / حتی اگه بچم و ناو قور و ناو قوریش جات خالیه

خدا اگه بهشت باری صد گله هوری باری / صد سوزنی نیرزی ارام بهشت نیچم جهنم و کام

بعد چیند عاشقی مرد تمام حسم وجودم برد / خدا ارام هوری هاورد مغز بستم و ریو نورد

رویاییه داستان غم نقش اول کتاو مه بیم / دیده آیم در و در بیم ای فاز گنه و چاوه خوم دیم