آخرین ترانه های برچسب درد و بلات و سرم و دوریت بی کسم