آخرین ترانه های برچسب و بی کسی و تنیایی ضربت کوتای احساسم