اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
180 درجه ایوب قلعه 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ ایوب قلعه به نام 180 درجه

زانی عزیز الان که خالیه جیب / ارای منه فقیر و ناو دل تو جا نیه دی

چویلد خدای ای آیم روانیه بی / تو چه دید که دلد و ناو یه ثانیه چی

چیده شون روژگار رنگی / ولی مه جوانیم نامه ژیر کار سنگین

حاضر بیوم قلبم اراد بفروشم نامه آگهی / فروتیدمه کی که ایجوری و بانه جنگیم

چنی وتم آ کریم نوکریم وضع خراوه نان بیه / مه سادم زوان بیه نان بیه

وتم دوسی دیرم نیل بچود امان بیه / وت دنیا ارای پولداریله بچو بمر گیان بیه

تونیش الانیش شان بیه شان او آقازاده / کم ارای نیلی مدیونی صد خود نیشان بیه

رسیده اوج ارامان یه دسی تکان بیه / تنیام بیل وگرد اویکه یه رسم جهانیه

180 درجه دیوره و یک بین منوتو