اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
صحنه سازی محمد امیری 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


قلبم ها بان صد حالم نکه حال سگ

مس کم گرد عکسگاند کوتاه باو لامصب

حالم حال مرگه وخته دلم بوده سنگ

جرم بی اعصاوی دیوانه و لجبازی

شیفته ی مرامد بیمه بسه دی صحنه سازی

مه وی حاله درار خدا کفرم درار و دسه ای چاو خماره

بیوشه عاقد دی نخونی ای عقده نا حساوه

و دس یار بیمه بیمار زندانه ای شواره

بغض صدای مه تا ابد حکم خی و ناو ای شاره

و باند حساسم بردیدنه هواسم

چن سال و چیند گذشت هنوز عکسد ها بان لباسم

اسمد قسم سختمه عشقد چپ سینه ی منه

پا نیل و بان اعصابم پا نیل و بان اعصابم