اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
فروغ و شیرکو ایوب قلعه 2023
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


 

مه عشق دوم تو نیم که هر وخت دوس داشتی بچی / امرو ولیم بتوری و سو بای بیوشی آشتی بچی

تو سر تا پاد قیمتیه ای جمعیله جای تو نیه / تنیا و هرجای نچو بیوش عشقگم غیرتیه

اول و آخر منی تو جواهر منی ترسم بیوده چاو هرچیکسم / مه و در مالدان و ناو خیاواندان تا هرجای پای بنی دخیل بسم

باوشت بوده کفنم تونی مرز وطنم خوم بومه فدای اولد / و جای منیش تو بخن خم و خصه چیو تاون تا مه زنم بانه دورو ورد

چاویله تو نقاشیه آس آخر بازیه / چجور سجده نکم و پای او خدای که تو سازیه

مه و کو آخه شعر و کو ای بیتیله و خود گرم / فروغ و شیرکو هانه ناو چاویلد تونی شاعرم